bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Akrathos Beach hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Akrathos Beach hotel - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

430лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

21 резервации наскоро
430лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
All inclusive

27 резервации наскоро
1504лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

15 резервации наскоро
5593лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
All inclusive

27 резервации наскоро
2397лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
All inclusive

18 резервации наскоро
3611лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
All inclusive

21 резервации наскоро
645лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

25 резервации наскоро

На Халкидики, в град Урануполи, хотел „Акратос” се е сгушил между изгледа към остров Амуляни и планината Атон и се отразява във водите на най-прекрасното крайбрежие в околността, обкръжен от посребрената зеленина на маслиновите гори и синевата на небето и морето. Тъй като е построен при спазване на типичната за Света гора архитектура, неговите стаи са от различен тип, така че в тях да може да се предлага възможно най-доброто гостоприемство.
Хотел Akrathos 3* е разположен на първа линия, в непосредствена близост до х-л Theoxenia и на около 2 км от селището Уранопули.
Компелксът се състои от няколко четириетажни сгради в традиционен гръцки стил, разположени терасовидно сред зеленина, някои стаи са на ниво партер.
Хотелът разполага със секция на плажа (едър пясък). До плажа се стига през улицата или чрез подлез. Чадъри и шезлонги на басейна ползват безплатно от гостите на хотела. Чадъри и шезлонги на плажа се предоставят срещу заплащане (чадър + 2 шезлонга - 3€). Плажни кърпи се предоставят срещу депозит (20 €) Аll Inclusive важи само за хотелската част и прилежащия басейн (не и на плажа).
Akrathos Beach разполага с 268 стаи, оборудвани с климатик, баня с вана, тв, телефон, извод за интернет, хладилник, сейф, тераса

Семейните стаи (двойна стая за 2 възрастни и 2 деца) представляват двойна стая с двуетажно легло, подходящи за настаняване на 2 възрастни и 2 деца.
Фамилните стаи разполагат с 2 самостоятелни помещения - спалня и дневна с кухненски бокс, отделене с междинна врата.

Ресторанти и барове
основен ресторант, таверна, лоби бар, бар на басейна, бар на плажа.

Услуги
рум сервиз, открит басейн, масаж, билярд, безжичен интернет, интернет кът, пране и гладене, химическо чистене, магазини, супермаркет, паркинг

Безжичен интернет - платен в общите части на хотела и в стаите (цена ок. 3 евро на ден)

Паркинг - безплатен неохраняем.

Спорт:
фитнес, мултифункционално игрище, тенис на маса, волейбол на плажа, водни спортове на плажа

За децата:
детс

Местоположение на Akrathos Beach hotel, Халкидики

Адрес: Ouranoupolis Peripheral Road, Урануполи, 63075, Гърция, Уранополис, Гърция

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1075лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
860лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2149лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1370лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1290лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2467лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1645лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1504лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1719лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2193лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1096лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1934лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
645лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1919лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2741лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
822лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3289лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1973лв
1677лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2193лв
19-27 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1645лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1370лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1370лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1645лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1919лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1645лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3289лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1290лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1919лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1370лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1919лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1876лв
1595лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1645лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1645лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1645лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1370лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4778лв
15-20 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1075лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
6983лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4385лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5828лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1075лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1943лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1645лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2741лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2193лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1763лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1919лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1919лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2741лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
6690лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4996лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5828лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1096лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5505лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1096лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1645лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4778лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3837лв
3262лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1919лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1919лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1919лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3823лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1645лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2741лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
5587лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4385лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1370лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2467лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2193лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3837лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3289лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4605лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2193лв
7-15 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1096лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1370лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4996лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1370лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1370лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1645лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1564лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2149лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1075лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2498лв
19-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3289лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3289лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1096лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2498лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3289лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1096лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
6690лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4385лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5828лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2741лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1645лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2302лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1645лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2193лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1370лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2302лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5828лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5505лв
10-15 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1645лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
5734лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3289лв
18-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5828лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1800лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2504лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
6554лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1408лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1134лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2268лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4951лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4190лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1504лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
215лв
8-9 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1370лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1919лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2741лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
822лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2193лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2741лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
6661лв
5662лв
26.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
822лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1645лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3837лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1645лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1645лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
5734лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3563лв
3-16 Авг
на човек

13 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3289лв
3-15 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5828лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2741лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3837лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1370лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
8721лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3303лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3289лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2193лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1973лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
6533лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2202лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2386лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4888лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3009лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
6392лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2063лв
1754лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3009лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
860лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1290лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4888лв
4155лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1290лв
1096лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3611лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1075лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
860лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
555лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
551лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4163лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1096лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2631лв
21-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2867лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1370лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
8326лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4778лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3837лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1645лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4996лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1370лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4163лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5505лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
6661лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3289лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
7708лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3289лв
30.07-11.08
на човек

12 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
6578лв
30.07-11.08
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3330лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5828лв
4954лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
4404лв
3744лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3289лв
2796лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
4163лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1096лв
4-8 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3330лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3854лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2467лв
8-17 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2631лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4778лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3837лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
822лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4163лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5828лв
4954лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1763лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1645лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
9158лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
548лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
6606лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5828лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5734лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
6690лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4163лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4605лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1370лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2816лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
5721лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
6285лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1075лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2579лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1547лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2793лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3009лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3492лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1075лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1075лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2793лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
860лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1075лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3009лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1547лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2579лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1400лв
1190лв
10-13 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2579лв
23-29 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2149лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2333лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
555лв
1-5 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
694лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1973лв
19-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
11183лв
19.07-22.08
на човек

34 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2741лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
548лв
19-21 Юли
на човек

2 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1645лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3837лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2302лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3837лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1645лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2302лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
548лв
22-24 Юли
на човек

2 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4385лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2741лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
822лв
23-26 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3289лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1370лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1096лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2631лв
26-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3289лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
822лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1919лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3289лв
2796лв
28.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1919лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2741лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1370лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
822лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1096лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4111лв
1-16 Авг
на човек

15 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
274лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5482лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5482лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1645лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
21055лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2193лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
11015лв
04.08-08.09
на човек

35 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
274лв
4-5 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2741лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2741лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1629лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2741лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3289лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
822лв
6-9 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
822лв
8-11 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2741лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2193лв
9-17 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4385лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1919лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2193лв
12-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3289лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3947лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1096лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2631лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
987лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1645лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3289лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
20183лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4605лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2302лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
8195лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3289лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1919лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1370лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3289лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1096лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2741лв
19-24 Авг
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3837лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1370лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1543лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2741лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
17754лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1919лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1645лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1370лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3289лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3289лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1645лв
1398лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1645лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3837лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
8151лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1316лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1096лв
932лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3289лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2741лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2193лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1585лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2018лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1956лв
30.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3246лв
2759лв
30.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
7277лв
31.08-05.10
на човек

35 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1618лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2697лв
31.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
7419лв
01.09-08.10
на човек

37 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3439лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2579лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2149лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
860лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1290лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2149лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
860лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
860лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1075лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1719лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1075лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2063лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2579лв
9-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
215лв
9-10 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1719лв
9-17 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1075лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1504лв
12-19 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1290лв
12-18 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1504лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1719лв
14-22 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1075лв
15-20 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1504лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
258лв
219лв
16-17 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1290лв
1096лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1805лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1075лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1504лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1290лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1290лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
860лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1504лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1075лв
24-29 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
998лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
416лв
1-4 Окт
на човек

3 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
694лв
4-9 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1110лв
4-12 Окт
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
2753лв
19-24 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4778лв
19-24 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5828лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
7645лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4996лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4996лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4778лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
8326лв
23.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2202лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
7708лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2498лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
6690лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
6661лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
5734лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3303лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4996лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4404лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
6690лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4163лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5734лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
6661лв
3-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4996лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
833лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
6690лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4996лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
11011лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5828лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
9556лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4404лв
12-16 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
6690лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2753лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
7493лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4163лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3854лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4955лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5505лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2498лв
17-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
7645лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3330лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
5734лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4163лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3303лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5505лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3770лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2753лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
8353лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
7655лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4465лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4324лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3492лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2333лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3492лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4190лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4888лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3995лв
3396лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3492лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4190лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4888лв
9-16 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4190лв
10-16 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2793лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5587лв
11-19 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3733лв
11-15 Сеп
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4888лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3492лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Akrathos Beach hotel, Akrathos Beach hotel halkidiki, Akrathos Beach hotel athos, Akrathos Beach hotel aton, Akrathos Beach hotel ouranopupolis, Akrathos Beach hotel greece, Akrathos Beach hotel гърция, Akrathos Beach hotel атон, Akrathos Beach hotel уранополис, Akrathos Beach hotel 2024, Akrathos Beach hotel цени, Akrathos Beach hotel мнения, Akrathos Beach hotel цени 2024, Akrathos Beach hotel лято 2024, Akrathos Beach hotel ранни записвания, Akrathos Beach hotel last minute, Akrathos Beach, Akrathos Beach halkidiki, Akrathos Beach athos, Akrathos Beach aton, Akrathos Beach ouranopupolis, Akrathos Beach greece, Akrathos Beach гърция, Akrathos Beach атон, Akrathos Beach уранополис, Akrathos Beach 2024, Akrathos Beach цени, Akrathos Beach мнения, Akrathos Beach цени 2024, Akrathos Beach лято 2024, Akrathos Beach ранни записвания, Akrathos Beach last minute, Акратос бийч, Акратос бийч гърция, Акратос бийч атон, Акратос бийч уранополис, Акратос бийч цени, Акратос бийч мнения, Акратос бийч цени 2024, Акратос бийч лято 2024, Акратос бийч ранни записвания, Акратос бийч хотел, Акратос бийч хотел гърция, Акратос бийч хотел атон, Акратос бийч хотел уранополис, Акратос бийч хотел цени, Акратос бийч хотел мнения, Акратос бийч хотел цени 2024, Акратос бийч хотел лято 2024, Акратос бийч хотел ранни записвания,