bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Akrathos Beach hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Akrathos Beach hotel - Халкидики / Атон, Уранополис

Промоции в Akrathos Beach hotel, Уранополис

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 01.05.2024 - 15.10.2024 , за резервации, направени преди 30.04.2024 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

1100лв
935лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
687лв
584лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
550лв
467лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
782лв
664лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%

На Халкидики, в град Урануполи, хотел „Акратос” се е сгушил между изгледа към остров Амуляни и планината Атон и се отразява във водите на най-прекрасното крайбрежие в околността, обкръжен от посребрената зеленина на маслиновите гори и синевата на небето и морето. Тъй като е построен при спазване на типичната за Света гора архитектура, неговите стаи са от различен тип, така че в тях да може да се предлага възможно най-доброто гостоприемство.
Хотел Akrathos 3* е разположен на първа линия, в непосредствена близост до х-л Theoxenia и на около 2 км от селището Уранопули.
Компелксът се състои от няколко четириетажни сгради в традиционен гръцки стил, разположени терасовидно сред зеленина, някои стаи са на ниво партер.
Хотелът разполага със секция на плажа (едър пясък). До плажа се стига през улицата или чрез подлез. Чадъри и шезлонги на басейна ползват безплатно от гостите на хотела. Чадъри и шезлонги на плажа се предоставят срещу заплащане (чадър + 2 шезлонга - 3€). Плажни кърпи се предоставят срещу депозит (20 €) Аll Inclusive важи само за хотелската част и прилежащия басейн (не и на плажа).
Akrathos Beach разполага с 268 стаи, оборудвани с климатик, баня с вана, тв, телефон, извод за интернет, хладилник, сейф, тераса

Семейните стаи (двойна стая за 2 възрастни и 2 деца) представляват двойна стая с двуетажно легло, подходящи за настаняване на 2 възрастни и 2 деца.
Фамилните стаи разполагат с 2 самостоятелни помещения - спалня и дневна с кухненски бокс, отделене с междинна врата.

Ресторанти и барове
основен ресторант, таверна, лоби бар, бар на басейна, бар на плажа.

Услуги
рум сервиз, открит басейн, масаж, билярд, безжичен интернет, интернет кът, пране и гладене, химическо чистене, магазини, супермаркет, паркинг

Безжичен интернет - платен в общите части на хотела и в стаите (цена ок. 3 евро на ден)

Паркинг - безплатен неохраняем.

Спорт:
фитнес, мултифункционално игрище, тенис на маса, волейбол на плажа, водни спортове на плажа

За децата:
детс

Местоположение на Akrathos Beach hotel, Халкидики

Адрес: Ouranoupolis Peripheral Road, Урануполи, 63075, Гърция, Уранополис, Гърция

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 01.05.2024 - 15.10.2024 , за резервации, направени преди 30.04.2024 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1489лв
1266лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2172лв
1846лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
851лв
723лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1702лв
1447лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
825лв
701лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1702лв
1447лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1915лв
1628лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1237лв
1052лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
851лв
723лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
638лв
543лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
815лв
692лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
815лв
692лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
638лв
543лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1915лв
1628лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
412лв
351лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2979лв
2532лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
6625лв
5631лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2766лв
2351лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
5195лв
4416лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3309лв
2813лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
1725лв
1466лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3575лв
3038лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4149лв
3526лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
5532лв
4702лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
691лв
588лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
838лв
712лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
5213лв
4431лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
6625лв
5631лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5430лв
4616лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1783лв
1516лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
4946лв
4204лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5771лв
4905лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
2382лв
2025лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
825лв
701лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4894лв
4160лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
4840лв
4114лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
5539лв
4708лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
4149лв
3526лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4255лв
3617лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3997лв
3398лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1512лв
1285лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
4122лв
3504лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
4946лв
4204лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4946лв
4204лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
6625лв
5631лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2606лв
2215лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
825лв
701лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2042лв
1736лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1787лв
1519лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2979лв
2532лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
5539лв
4708лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4149лв
3526лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
5539лв
4708лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
5539лв
4708лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2979лв
2532лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
4109лв
3493лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3117лв
2650лв
30.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
5771лв
4905лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3298лв
2803лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
4732лв
4022лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
6516лв
5539лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1548лв
1316лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
412лв
351лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2368лв
2013лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
275лв
234лв
4-6 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
275лв
234лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
989лв
840лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1021лв
868лв
23-27 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
4840лв
4114лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2032лв
1728лв
24.06-03.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1607лв
1366лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
3346лв
2844лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3449лв
2931лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3992лв
3393лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
6159лв
5236лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
8392лв
7133лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3628лв
3084лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
3566лв
3031лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2385лв
2027лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3989лв
3391лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
5638лв
4792лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
5973лв
5077лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
543лв
462лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
6595лв
5606лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5973лв
5077лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2726лв
2317лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
7571лв
6435лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2444лв
1955лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
8244лв
7007лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3786лв
3218лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
4344лв
3692лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
5771лв
4905лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2444лв
2077лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4732лв
4022лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
21811лв
18539лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2444лв
2077лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
946лв
804лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
6595лв
5606лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
6625лв
5631лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
5430лв
4616лв
20-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
873лв
742лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
8012лв
6810лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1842лв
1566лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
5638лв
4792лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1724лв
1466лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2186лв
1858лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1915лв
1628лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
8704лв
7398лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
275лв
234лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
962лв
818лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
962лв
818лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
825лв
701лв
23-26 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1925лв
1636лв
23-30 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
412лв
351лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
275лв
234лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
412лв
351лв
24-27 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
495лв
421лв
27-30 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
913лв
776лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1126лв
957лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
14087лв
11974лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
851лв
723лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
4681лв
3979лв
4-26 Юни
на човек

22 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
638лв
543лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3404лв
2894лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1702лв
1447лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
10-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2979лв
2532лв
12-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
3404лв
2894лв
12-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1702лв
1447лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3575лв
3038лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
851лв
723лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1702лв
1447лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
426лв
340лв
22-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3404лв
2723лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2304лв
1958лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1783лв
1516лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2325лв
1976лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2598лв
2208лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1884лв
1602лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2172лв
1846лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3910лв
3323лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2172лв
1846лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
5864лв
4985лв
11-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4887лв
4154лв
19-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4561лв
3877лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1955лв
1662лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4887лв
4154лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2606лв
2215лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2172лв
1846лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
815лв
692лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3910лв
3323лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
5973лв
5077лв
5-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
543лв
462лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2113лв
1796лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2032лв
1728лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1787лв
1519лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
5532лв
4426лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2128лв
1809лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1787лв
1519лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
638лв
543лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
638лв
543лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
426лв
362лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3064лв
2604лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1021лв
868лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1702лв
1447лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
638лв
543лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
426лв
362лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
1787лв
1519лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1588лв
1349лв
30.09-11.10
на човек

11 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1100лв
935лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1375лв
1169лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
962лв
818лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1563лв
1329лв
23-26 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
962лв
818лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2605лв
2215лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
4840лв
4114лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4840лв
4114лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
691лв
588лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4840лв
4114лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
4840лв
3872лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
6330лв
5381лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1004лв
854лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
4149лв
3526лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1729лв
1469лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2671лв
2270лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
5106лв
4340лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
4415лв
3752лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
7021лв
5968лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
3032лв
2577лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5368лв
4563лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
3566лв
3031лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
6329лв
5380лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
7301лв
6206лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3856лв
3278лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3684лв
3131лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3710лв
3153лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1358лв
1154лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2885лв
2453лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
5453лв
4635лв
3-8 Юли
4 възрастни, 4 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
6625лв
5631лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4362лв
3708лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
5771лв
4905лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4946лв
4204лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
6595лв
5606лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4946лв
4204лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4122лв
3504лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4122лв
3504лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
7634лв
6489лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
12303лв
10458лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4122лв
3504лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
4561лв
3877лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
5771лв
4905лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3817лв
3244лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
4122лв
3504лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
7420лв
6307лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3272лв
2781лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2726лв
2317лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4907лв
4171лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2366лв
2011лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
4732лв
4022лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
10905лв
9270лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
4946лв
4204лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
7634лв
6489лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
11-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
4073лв
3462лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2444лв
2077лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
3817лв
3244лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2172лв
1846лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
7634лв
6489лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
23-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1358лв
1154лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
7467лв
6347лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
5849лв
4972лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
6356лв
5403лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2979лв
2532лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
6470лв
5499лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
4748лв
4036лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3956лв
3363лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
5539лв
4708лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Akrathos Beach hotel, Akrathos Beach hotel halkidiki, Akrathos Beach hotel athos, Akrathos Beach hotel aton, Akrathos Beach hotel ouranopupolis, Akrathos Beach hotel greece, Akrathos Beach hotel гърция, Akrathos Beach hotel атон, Akrathos Beach hotel уранополис, Akrathos Beach hotel 2024, Akrathos Beach hotel цени, Akrathos Beach hotel мнения, Akrathos Beach hotel цени 2024, Akrathos Beach hotel лято 2024, Akrathos Beach hotel ранни записвания, Akrathos Beach hotel last minute, Akrathos Beach, Akrathos Beach halkidiki, Akrathos Beach athos, Akrathos Beach aton, Akrathos Beach ouranopupolis, Akrathos Beach greece, Akrathos Beach гърция, Akrathos Beach атон, Akrathos Beach уранополис, Akrathos Beach 2024, Akrathos Beach цени, Akrathos Beach мнения, Akrathos Beach цени 2024, Akrathos Beach лято 2024, Akrathos Beach ранни записвания, Akrathos Beach last minute, Акратос бийч, Акратос бийч гърция, Акратос бийч атон, Акратос бийч уранополис, Акратос бийч цени, Акратос бийч мнения, Акратос бийч цени 2024, Акратос бийч лято 2024, Акратос бийч ранни записвания, Акратос бийч хотел, Акратос бийч хотел гърция, Акратос бийч хотел атон, Акратос бийч хотел уранополис, Акратос бийч хотел цени, Акратос бийч хотел мнения, Акратос бийч хотел цени 2024, Акратос бийч хотел лято 2024, Акратос бийч хотел ранни записвания,

cache load