bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Akrathos Beach hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Akrathos Beach hotel - Халкидики / Атон, Уранополис

Промоции в Akrathos Beach hotel, Уранополис

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 01.05.2023 - 15.10.2023 , за резервации, направени преди 30.04.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 01.05.2023 - 15.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

366лв
293лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
783лв
626лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
783лв
626лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
488лв
390лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
854лв
683лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
488лв
390лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
391лв
313лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%

На Халкидики, в град Урануполи, хотел „Акратос” се е сгушил между изгледа към остров Амуляни и планината Атон и се отразява във водите на най-прекрасното крайбрежие в околността, обкръжен от посребрената зеленина на маслиновите гори и синевата на небето и морето. Тъй като е построен при спазване на типичната за Света гора архитектура, неговите стаи са от различен тип, така че в тях да може да се предлага възможно най-доброто гостоприемство.
Хотел Akrathos 3* е разположен на първа линия, в непосредствена близост до х-л Theoxenia и на около 2 км от селището Уранопули.
Компелксът се състои от няколко четириетажни сгради в традиционен гръцки стил, разположени терасовидно сред зеленина, някои стаи са на ниво партер.
Хотелът разполага със секция на плажа (едър пясък). До плажа се стига през улицата или чрез подлез. Чадъри и шезлонги на басейна ползват безплатно от гостите на хотела. Чадъри и шезлонги на плажа се предоставят срещу заплащане (чадър + 2 шезлонга - 3€). Плажни кърпи се предоставят срещу депозит (20 €) Аll Inclusive важи само за хотелската част и прилежащия басейн (не и на плажа).
Akrathos Beach разполага с 268 стаи, оборудвани с климатик, баня с вана, тв, телефон, извод за интернет, хладилник, сейф, тераса

Семейните стаи (двойна стая за 2 възрастни и 2 деца) представляват двойна стая с двуетажно легло, подходящи за настаняване на 2 възрастни и 2 деца.
Фамилните стаи разполагат с 2 самостоятелни помещения - спалня и дневна с кухненски бокс, отделене с междинна врата.

Ресторанти и барове
основен ресторант, таверна, лоби бар, бар на басейна, бар на плажа.

Услуги
рум сервиз, открит басейн, масаж, билярд, безжичен интернет, интернет кът, пране и гладене, химическо чистене, магазини, супермаркет, паркинг

Безжичен интернет - платен в общите части на хотела и в стаите (цена ок. 3 евро на ден)

Паркинг - безплатен неохраняем.

Спорт:
фитнес, мултифункционално игрище, тенис на маса, волейбол на плажа, водни спортове на плажа

За децата:
детс

Местоположение на Akrathos Beach hotel, Халкидики

Адрес: Ouranoupolis Peripheral Road, Урануполи, 63075, Гърция, Уранополис, Гърция

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 01.05.2023 - 15.10.2023 , за резервации, направени преди 30.04.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 01.05.2023 - 15.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

4462лв
3570лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
610лв
488лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
7693лв
6154лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
757лв
606лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2352лв
1882лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1008лв
806лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
6232лв
4985лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
978лв
783лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
928лв
742лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3539лв
2831лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
4616лв
3693лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
7067лв
5654лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
3187лв
2550лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
978лв
783лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1957лв
1565лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3539лв
2831лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2528лв
2022лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1517лв
1213лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
3825лв
3060лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1411лв
1129лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
732лв
586лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2739лв
2191лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2348лв
1878лв
25.06-01.07
2 възрастни, 13 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2550лв
2040лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
6232лв
4985лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1770лв
1416лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
3539лв
2831лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1213лв
971лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1770лв
1416лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
6232лв
4985лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1770лв
1416лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
3311лв
2649лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
854лв
683лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
363лв
290лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
605лв
484лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
6855лв
5484лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1149лв
919лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
953лв
762лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
905лв
724лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1761лв
1409лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1174лв
939лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1357лв
1085лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
783лв
626лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
969лв
775лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
978лв
783лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1409лв
1127лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3913лв
3131лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2739лв
2191лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2739лв
2191лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1957лв
1565лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1565лв
1252лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1174лв
939лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1413лв
1130лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1752лв
1402лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2002лв
1602лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1251лв
1001лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1752лв
1402лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
3539лв
2831лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1770лв
1416лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
3539лв
2831лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
4854лв
3883лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2124лв
1699лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1001лв
801лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1770лв
1416лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1770лв
1416лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2002лв
1602лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
2919лв
2335лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
587лв
470лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
587лв
470лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
783лв
626лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
587лв
470лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1163лв
930лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
847лв
677лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
23013лв
18410лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
4462лв
3570лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
4462лв
3570лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
4594лв
3675лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
8330лв
6664лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
5385лв
4308лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
4616лв
3693лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
6232лв
4985лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
3846лв
3077лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
5341лв
4273лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
4616лв
3693лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
5385лв
4308лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
3187лв
2550лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Akrathos Beach hotel, Akrathos Beach hotel halkidiki, Akrathos Beach hotel athos, Akrathos Beach hotel aton, Akrathos Beach hotel ouranopupolis, Akrathos Beach hotel greece, Akrathos Beach hotel гърция, Akrathos Beach hotel атон, Akrathos Beach hotel уранополис, Akrathos Beach hotel 2023, Akrathos Beach hotel цени, Akrathos Beach hotel мнения, Akrathos Beach hotel цени 2023, Akrathos Beach hotel лято 2023, Akrathos Beach hotel ранни записвания, Akrathos Beach hotel last minute, Akrathos Beach, Akrathos Beach halkidiki, Akrathos Beach athos, Akrathos Beach aton, Akrathos Beach ouranopupolis, Akrathos Beach greece, Akrathos Beach гърция, Akrathos Beach атон, Akrathos Beach уранополис, Akrathos Beach 2023, Akrathos Beach цени, Akrathos Beach мнения, Akrathos Beach цени 2023, Akrathos Beach лято 2023, Akrathos Beach ранни записвания, Akrathos Beach last minute, Акратос бийч, Акратос бийч гърция, Акратос бийч атон, Акратос бийч уранополис, Акратос бийч цени, Акратос бийч мнения, Акратос бийч цени 2023, Акратос бийч лято 2023, Акратос бийч ранни записвания, Акратос бийч хотел, Акратос бийч хотел гърция, Акратос бийч хотел атон, Акратос бийч хотел уранополис, Акратос бийч хотел цени, Акратос бийч хотел мнения, Акратос бийч хотел цени 2023, Акратос бийч хотел лято 2023, Акратос бийч хотел ранни записвания,